Algemene Voorwaarden


Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Slijters Van der Horst advocaten: het samenwerkingsverband als bedoeld in artikel 1 sub b van de samenwerkingsverordening 1993 tussen Slijters Van der Horst B.V. en mr J. Verstegen, ook wel aangeduid met “het kantoor”.
Slijters Van der Horst B.V. is de praktijkvennootschap van mr A.N. Slijters en mr R.A. van der Horst.
Cliënt: de natuurlijke of rechtspersoon die opdracht geeft aan Slijters Van der Horst B.V. en/of mr J. Verstegen tot het verrichten van diensten.
Overeenkomst: de overeenkomst waarbij een cliënt aan Slijters Van der Horst B.V. of mr J. Verstegen de opdracht geeft om bepaalde juridische werkzaamheden te verrichten en deze opdracht wordt aanvaard.
Honorarium: De kosten die in rekening worden gebracht voor de te verrichten juridische werkzaamheden
Verschotten: elke vergoeding van te specificeren kosten zoals griffierecht, reis-en verblijfkosten, taxatiekosten, deurwaarderskosten etc., alsmede elke vergoeding van niet te specificeren kantoorkosten zoals porti, telefoon, fax, kopieerkosten e.d.
Derdengelden: de gelden die het kantoor ten behoeve van de cliënt ontvangt.
Stichting Beheer Derdengelden Slijters Van der Horst advocaten: de stichting, als bedoeld in de Boekhoudverordening van de Nederlandse Orde van Advocaten, ter ondersteuning van het kantoor en ter beheer van voor anderen dan het kantoor ontvangen gelden.

 

Artikel 2 - Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tussen Slijters Van der Horst B.V. en/of mr. J. Verstegen en de cliënt, voor zover door partijen daarvan niet schriftelijk en uitdrukkelijk wordt afgeweken.
Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op eventuele aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van cliënten.
De gedrags- en beroepsregels van de Nederlandse Orde voor Advocaten maken deel uit van de overeenkomst. De cliënt is ervan op de hoogte dat de advocaat de door de Orde van Advocaten opgelegde gedragsregels bij de uitoefening van zijn praktijk dient te respecteren. De cliënt aanvaardt de gevolgen die hieruit kunnen voortvloeien.


Artikel 3 – Totstandkoming overeenkomst van opdracht

De overeenkomst van opdracht tot het verlenen van rechtsbijstand komt tot stand door aanvaarding van de door de cliënt verstrekte opdracht door Slijters Van der Horst B.V. en/of mr J. Verstegen.
De werking van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitgesloten.
De aanvaarding van de opdracht geschiedt schriftelijk door ondertekening van de overeenkomst van opdracht door de advocaat of door schriftelijke bevestiging van de aanvaarding van de opdracht per brief, fax of e-mail.


Artikel 4 – Uitvoering overeenkomst

De uit de overeenkomst wederzijds voortvloeiende verplichtingen gelden vanaf de schriftelijke bevestiging aan de cliënt.
De uitvoering van de overeenkomst geschiedt uitsluitend ten behoeve van de cliënt.
Gedurende de uitvoering van de opdracht kan (tevens) een andere advocaat een gedeelte van de werkzaamheden of de behandeling van de zaak overnemen, indien daartoe naar het oordeel van het kantoor aanleiding is. De cliënt verklaart daartegen geen bezwaren te hebben.
Indien dat, naar het oordeel van Slijters Van der Horst advocaten, in het belang is van een goede nakoming van de overeenkomst, heeft het kantoor het recht werkzaamheden te laten verrichten door derden.
De overeenkomst houdt een inspanningsverbintenis in en geen resultaatsverbintenis. Een overeenkomst wordt door of vanwege het kantoor naar beste kunnen en met de zorgvuldigheid die van het kantoor mag worden verwacht uitgevoerd.


Artikel 5 - Verplichtingen cliënt

De cliënt draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan Slijters Van der Horst advocaten aangeeft, of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen, dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan het kantoor worden verstrekt.
Indien de in het vorige lid bedoelde en voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan het kantoor zijn verstrekt, heeft Slijters Van der Horst advocaten het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de cliënt in rekening te brengen.


Artikel 6 – Honorarium en declaratie

Voor de uitvoering van de overeenkomst van opdracht is de cliënt het honorarium, vermeerderd met verschotten, kantoorkosten en omzetbelasting (hoog tarief) verschuldigd.
De werkzaamheden van de advocaat worden verricht op basis van het vooraf schriftelijk overeengekomen uurtarief van de betreffende advocaat.
Het honorarium met betrekking tot verrichte werkzaamheden zal, indien de uitvoering van de opdracht zich uitstrekt over een langere periode dan een maand, in beginsel tussentijds in rekening worden gebracht.
De advocaat is steeds gerechtigd van de cliënt de betaling van een voorschot te verlangen. De omvang van het voorschot zal in overleg tussen de betrokken advocaat en de cliënt worden vastgesteld. Indien het betalingsgedrag van de cliënt daartoe aanleiding geeft, kan de hoogte van een volgend te betalen voorschot in een later stadium worden aangepast. Wanneer het voorschot voor minimaal driekwart is opgebruikt, heeft de advocaat het recht om een aanvullend voorschot bij de cliënt in rekening te brengen. Een ontvangen voorschotbetaling wordt verrekend met de einddeclaratie van de opdracht.
Naast het honorarium is de cliënt verschotten verschuldigd in verband met de kosten die het kantoor ten behoeve van de cliënt betaalt. Deze verschotten hebben onder meer betrekking op griffierecht, kosten van getuigen en deskundigen, deurwaarderskosten en kosten van uittreksels uit openbare registers.


Artikel 7 – Gesubsidieerde rechtsbijstand

Voor overeenkomsten die worden aangegaan op basis van het wettelijk systeem van gesubsidieerde rechtsbijstand (toevoeging) is de cliënt niet het honorarium van de advocaat verschuldigd zoals bepaald in het vorige lid. In de plaats daarvan is de cliënt een door de Raad van Rechtsbijstand vast te stellen eigen bijdrage verschuldigd.
Bij het aangaan van de eerste overeenkomst bekijkt de advocaat op basis van de door de cliënt verstrekte financiële gegevens of hij in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand. De cliënt is verantwoordelijk voor de juistheid van de (mondeling) verstrekte informatie.
De advocaat is steeds gerechtigd van de cliënt de betaling van een voorschot te verlangen zolang door de Raad voor Rechtsbijstand geen toevoeging is afgegeven.. De omvang van het voorschot zal in overleg tussen de betrokken advocaat en de cliënt worden vastgesteld.


Artikel 8 - Betaling

Betaling van declaraties dient, tenzij anders tussen partijen is overeengekomen, binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden.
Betalingen dienen plaats te vinden door overschrijving van het verschuldigde bedrag op het op de declaratie vermelde bankrekeningnummer of door betaling via het internet (iDeal), of ten kantore van Slijters Van der Horst advocaten door middel van een wettig betaalmiddel.
Betalingen dienen plaats te vinden zonder korting of verrekening.
Na verstrijken van de betalingstermijn van veertien dagen is de cliënt van rechtswege in verzuim en is de cliënt over het opeisbare bedrag de wettelijke (handels)rente ex artikel 6:119(a) BW, vermeerderd met 1,5 %, verschuldigd, zonder dat deze eerst aangezegd hoeft te worden.
Indien de cliënt niet in staat is om het (volledig) verschuldigde bedrag binnen de in het eerste lid genoemde betalingstermijn te voldoen, verzoekt hij voor het verstrijken van de betalingstermijn gemotiveerd en onderbouwd om een betalingsregeling. Indien het kantoor instemt met een betalingsregeling wordt deze te allen tijde schriftelijk bevestigd. Betalingsregelingen dienen stipt door de cliënt te worden nagekomen, op straffe van verval, waarbij het verschuldigde bedrag weer direct opeisbaar wordt.
In geval van liquidatie, (dreigend) faillissement of surséance van betaling van de cliënt zijn de verplichtingen van de cliënt onmiddellijk en volledig opeisbaar.


Artikel 9 – Invordering en opschorting werkzaamheden bij verzuim

Indien de cliënt in verzuim is één of meer van zijn verplichtingen jegens het kantoor na te komen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van cliënt, welke kosten minimaal 15% van de vordering, met een minimum van € 150,00 bedragen.
Onder de redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte worden tevens verstaan de door het kantoor zelf verrichte (incasso)werkzaamheden waaronder het versturen van aanmaningen, het (telefonisch) sommeren tot betaling en het eventueel treffen van betalingsregeling(en). De gemaakte kosten worden berekend naar het afgesproken of gebruikelijke uurtarief van de advocaat met wie de overeenkomst is gesloten.
Indien de cliënt in verzuim is met de betaling van hetgeen door hem is verschuldigd, heeft de betrokken advocaat naast de mogelijkheid van invorderingsmaatregelen als bedoeld in de vorige leden, het recht zijn werkzaamheden ten behoeve van de cliënt op de schorten. De betrokken advocaat is slechts dan bevoegd van dit opschortingrecht gebruik te maken nadat hij de cliënt daarvan van tevoren op de hoogte heeft gesteld en hem nog een korte termijn heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichting te voldoen. De duur van de voornoemde korte termijn zal zijn aangepast aan de omstandigheden van het geval. De betrokken advocaat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die de cliënt lijdt, welke ontstaat als gevolg van een opschorting van de werkzaamheden als hier bedoeld.

 

Artikel 10 - Reclames

Reclames met betrekking tot een declaratie dienen, op straffe van nietigheid, schriftelijk en binnen veertien dagen na factuurdatum te geschieden.

Reclames over nakoming van een overeenkomst dienen, op straffe van verval, binnen dertig dagen na ontdekking van het gebrek dan wel uiterlijk dertig dagen na voltooiing van de desbetreffende opdracht, schriftelijk te geschieden.


Artikel 11 - Derdengelden

Gelden die het kantoor ten behoeve van de cliënt ontvangt, worden gestort op rekening van de Stichting Beheer Derdengelden Slijters Van der Horst advocaten.
Aan de cliënt toekomende gelden, worden binnen 14 dagen na ontvangst door de Stichting onder verrekening met eventueel door cliënt aan het kantoor verschuldigde bedragen, overgemaakt op een door cliënt aan te geven bank- of girorekening.
De cliënt stemt in met de in het vorige lid genoemde verrekening met de nog aan het kantoor verschuldigde bedragen. Indien de cliënt bezwaren heeft tegen deze verrekening geldt het bepaalde in het vorige artikel.

 

Artikel 12 - Aansprakelijkheid

Slijters Van der Horst B.V. en mr J. Verstegen zijn niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan door dat is uitgegaan van de door cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor het kantoor kenbaar hoorde te zijn.
Slijters Van der Horst B.V. en mr J. Verstegen zijn niet aansprakelijk voor uit een opschorting van werkzaamheden voor de cliënt voortvloeiende schade, indien die opschorting het gevolg is van het verzuim van cliënt om tot tijdige betaling van de declaraties van het kantoor over te gaan.
Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen. De cliënt vrijwaart Slijters Van der Horst B.V. en mr J. Verstegen tegen vorderingen van derden die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met door Slijters Van der Horst B.V. en mr J. Verstegen ten behoeve van de cliënt verrichte werkzaamheden.
Slijters Van der Horst B.V. en mr J. Verstegen zijn niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van met betrekking tot de overeenkomst door derden verrichte werkzaamheden.
Overigens is iedere aansprakelijkheid van Slijters Van der Horst B.V. en mr J. Verstegen voor schade die voortvloeit uit, of verband houdt met een toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad, of die is gebaseerd op enige andere rechtsgrond, beperkt tot het door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar te dier zake uitgekeerde of uit te keren bedrag.
Beperkingen van aansprakelijkheid ten gunste van Slijters Van der Horst B.V. en mr J. Verstegen strekken ook ten gunste van werknemers en niet-ondergeschikte vertegenwoordigers en hulppersonen van het kantoor.
Alle aanspraken van cliënt vervallen twaalf maanden na het moment, waarop de betrokkene bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze vorderingsrechten of andere rechten of bevoegdheden.
Als de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat voor de werkzaamheden in de zaak in verband waarmee de schade is ontstaan door de cliënt aan Slijters Van der Horst B.V. en/of mr J. Verstegen is betaald, met een maximum van € 5.000,00.

 

Artikel 13 - Intellectuele eigendomsrechten

Het is de cliënt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming niet toegestaan door of namens Slijters Van der Horst advocaten geproduceerde adviezen, contracten of andere voortbrengselen van de geest al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren en/of te exploiteren.

 

Artikel 14 – Toepasselijk recht en forumkeuze

Op alle overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
De absoluut bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam is tevens bevoegd kennis te nemen van geschillen die voortvloeien uit hoofde van de met de cliënt gesloten overeenkomsten.
 

Artikel 15 – Klachtenregeling

In overeenstemming met artikel 6.28 van de Verordening op de advocatuur is op alle overeenkomsten de kantoorklachtenregeling van toepassing.